Skip to main content

Rayon Zuid
Kantoor regio Rotterdam

Rayon Noord
Kantoor regio Amsterdam

Monitoren

Boringen

Energieopslag

Monitoren van grondwaterstanden, stijghoogten of grondwaterpeil


Grondwatermonitoring is essentieel wanneer er onvoldoende informatie beschikbaar is over de grondwaterstand in een bepaald gebied of wanneer er wateroverlast of droogte optreedt. Bovendien kan bij werkzaamheden in een gebied de grondwaterstand worden verlaagd door bijvoorbeeld een bemaling, wat ook monitoring vereist. Om meer inzicht te krijgen in de grondwaterstanden gedurende een bepaalde periode, kan monitoring van de grondwaterstand of stijghoogte (grondwaterstanden in diepere lagen) worden uitgevoerd.

Bronbemaling Grondmonsters

Mos gebruikt een monitoringssysteem waarbij peilbuizen zijn voorzien van niveautransmitters die zijn verbonden met een online monitoringsysteem. De gegevens worden gepresenteerd op een online paneel, waarbij de gegevens kunnen worden vergeleken met andere peilbuismetingen in de omgeving. Dit biedt snel inzicht in afwijkende peilbuismetingen, en er kunnen ook alarmmeldingen worden verstuurd als vooraf ingestelde niveaus worden overschreden. Op deze manier kunt u direct inloggen en de peilbuisgegevens bekijken als er een risico op een te lage of te hoge grondwaterstand optreedt. Dit kan ook worden gekoppeld aan een actie in het geval van een bemaling.

Grondwatermonitoring whitebox grondwater monitoring online

Whitebox monitoring mobiel

Grondwatermonitoring whitebox grondwater monitoring online

Bij het monitoren van grote gebieden is er sprake van een grondwatermeetnet. De meetgegevens van deze grondwatermeetnetten worden toegevoegd aan een autonoom functionerend datacontrolesysteem, waarbij de gegevens worden gecontroleerd op afwijkende patronen en indien nodig alarmmeldingen worden ingesteld. Op dit moment hebben veel gemeenten en waterschappen zo’n grondwatermeetnet.

De beoordeling van de gegevens is een cruciaal onderdeel bij het monitoren van grondwater. We kunnen u adviseren over welke grondwaterstanden risico’s opleveren en monitoringsplannen opstellen. Voorafgaand aan bouwprojecten kan er ook een model met eventueel een bemalingsadvies worden opgesteld. De monitoring kan dan later worden gebruikt om te verifiëren of het model overeenkomt met de werkelijkheid.

Inloggen op Whitebox-monitoring kan via desktop, tablet of mobiel.

 U kunt hier inloggen op onze monitoringspagina.

Andere interessante pagina’s: